Imprezy masowe

Imprezy – porady, prawo, organizacja, zaplecze

Navigation Menu

Imprezy Masowe - łatwiejsze niż myślisz?

Pomagamy przebić się przez przepisy, organizujemy zaplecze

Kiedy potrzebne jest zezwolenie?

Posted |

Wniosek o pozwolenie na imprezę masową

Zorganizowanie imprezy masowej wymaga uzyskania zezwolenia. Każda taka impreza wymaga zezwolenia. Wydaje je wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia takiej imprezy.

map _imprezy masowej

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, występuje do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jej przeprowadzenie.

Read More

Kiedy impreza jest masowa?

Posted |

Imprezy masowe wprowadzenie

Zasady organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz obowiązki i uprawnienia organizatora określa Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Impreza masowa, to impreza która wiąże się z obecnością dużej ilości uczestników na terenie, na którym impreza się odbywa. Z uwagi na potencjalne zagrożenia i konieczne działania prewencyjne, przewidziano szereg wymogów, jakie muszą zostać spełnione przez organizatorów, aby taka impreza mogła się odbyć.

impreza_masowa

Zgodnie z prawem imprezą masową jest impreza artystyczno-rozrywkowa lub sportowa. Poza tym, że uznanie imprezy za masową zależy od jej charakteru, to jej „masowość” zależy przede wszystkim od liczby udostępnionych przez organizatora miejsc.

Read More

ABC organizacji

Posted |

Jak przygotować imprezę?

Przygotowanie imprezy powinno obejmować w szczególności: określenie celu, terminu, miejsca i treści imprezy; opracowanie regulaminu imprezy; skonstruowanie szczegółowego programu minutowego. Przygotowanie scenariusza otwarcia, przebiegu i zamknięcia imprezy, zaprojektowanie preliminarza finansowego. Promocję imprezy (zaproszenia, komunikaty w środkach masowego przekazu, plakaty itp.)

Regulamin

Przygotowanie dekoracji miejsca imprezy, gromadzenie nagród i upominków dla uczestników (jeśli wynika to z potrzeb imprezy); uzyskanie pozwoleń wymaganych prawem (jeśli dotyczy).

Read More

Co to właściwie jest impreza?

Posted |

Przepisy prawa nie definiują pojęcia impreza.

Zanim zorganizujesz imprezę określą ją w kilku punktach. Większość definicji i opisów, które znajdziemy w literaturze przedmiotu określa imprezę, jako formę spotkania uczestników, jednorazowego lub mającego charakter cykliczny, wypełnionego treściami programowymi z zakresu sportu, rekreacji, turystyki, zabaw ruchowych, a także kulturalnej rozrywki.

czym jest impreza masowa

Imprezy, w zależności od przyjętych kryteriów, podzielić można na szereg różnych rodzajów.

Miejsce realizacji imprezy:
– plenerowe (miejsce realizacji to np.: boiska, parki, miejskie tereny zielone itp.)
– w pomieszczeniach zamkniętych (miejsce realizacji to np.: sale sportowe, świetlice, kluby.

Read More