Posted |

Co należy do obowiązków organizatora imprezy masowej?

Organizator imprezy masowej ma obowiązek: zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom imprezy, utrzymać porządek podczas jej trwania, zabezpieczyć medycznie imprezę.

impreza sportowa

Organizator musi zapewnić właściwe warunki szczególnie przeciwpożarowe i sanitarne.

Organizator zapewnia m.in.:

– spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej
– służbę porządkową i informacyjną odpowiednio wyszkoloną i wyposażoną, wyróżniającą się elementami ubioru oraz powołuje kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego tymi służbami
– pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne
– drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd pojazdom służb ratowniczych i policji
– warunki zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy
– sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne przy zabezpieczeniu działań ratowniczo-gaśniczych.

Uwaga! Zlecenie innym podmiotom (np. agencji ochrony) dbałości o bezpieczeństwo na imprezie nie zwalnia organizatora z odpowiedzialności za nią.