Posted |

Wniosek o pozwolenie na imprezę masową

Zorganizowanie imprezy masowej wymaga uzyskania zezwolenia. Każda taka impreza wymaga zezwolenia. Wydaje je wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia takiej imprezy.

map _imprezy masowej

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, występuje do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jej przeprowadzenie.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek powinien zawierać:
– dane organizatora imprezy
– dane osób uprawnionych do występowania w imieniu organizatora dane kierownika ds. bezpieczeństwa
– informacje o miejscu, terminie, godzinach, charakterze imprezy
– informację o przewidywanej liczbie widzów
– informację o zgodzie właściciela/zarządcy terenu/obiektu na organizację
imprezy
– informację o odpłatności za wstęp na imprezę.

Wzór wniosku można znaleźć na stronach internetowych swojego urzędu (BIP) lub pobrać we właściwym wydziale w urzędzie.

Do wniosku należy dołączyć:

opinie o niezbędnych środkach potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach wydane przez właściwego: komendanta policji, komendanta Państwowej Straży Pożarnej, dyrektora pogotowia ratunkowego opinię państwowego inspektora sanitarnego graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający: oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych; oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych; oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu; informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów. regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.

Program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej.

Zaświadczenie potwierdzające, iż osoba wyznaczona przez organizatora do pełnienia funkcji kierownika ds. bezpieczeństwa odbyła przeszkolenie w tym zakresie pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia.

Polisę potwierdzającą ubezpieczenie się organizatora imprezy od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy masowej – w przypadku imprez, na które wstęp jest odpłatny

Pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Informację o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku imprezy masowej na terenach będącym w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk w trakcie imprezy.

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej. Za jego wydanie należy uiścić opłatę skarbową.