Posted |

Organizowanie imprez na drogach publicznych

Imprezy odbywające się na drogach publicznych, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny organizuje się zgodnie z Prawem o ruchu drogowym. Zasady dotyczące imprez masowych stosuje się do nich tylko w zakresie organizacji i uprawnień służb porządkowych.

rajd_impreza

Impreza na drodze publicznej wymaga zezwolenia. Zezwolenie takie wydaje urząd zarządzający ruchem na drodze, właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

W przypadku, gdy np. trasa biegu została wytyczona na drogach zarządzanych przez różne urzędy (np. droga wojewódzka i droga powiatowa) nie ma konieczności zwracania się o wydanie zezwolenia do każdego z zarządców.

Urzędy zarządzające:

Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad dla dróg krajowych marszałek województwa dla dróg wojewódzkich
– starosta dla dróg powiatowych i gminnych
– prezydent miasta w granicach miast na prawach powiatu (na drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych).

Zezwolenie wydaje się na wniosek, który musi być złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora, impreza, rodzaj i nazwę imprezy, informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy informację o przewidywanej liczbie uczestników, wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw, podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

Do wniosku należy dołączyć:

szczegółowy regulamin imprezy – określający zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy, program imprezy – ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw

Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy – określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprezy pisemne zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzenia jej na terenach leśnych.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. organizacje mające status pożytku publicznego, jeżeli organizacje te składają wniosek o wydanie zezwolenia wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, co najmniej na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia imprezy organizator przesyła do: właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego policji, komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej (jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej).

Urząd właściwy do wydania zezwolenia może odmówić wydania zezwolenia w razie uzyskania negatywnej opinii policji lub odmowy uzgodnienia decyzji przez pozostałych zarządzających, a także w przypadku, gdy impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu albo utrudni ruch drogowy na znacznym obszarze. Decyzję o odmowie lub cofnięciu wydania zezwolenia urząd zarządzający ruchem na drodze przesyła niezwłocznie do gminy.