Posted |

Przepisy prawa nie definiują pojęcia impreza.

Zanim zorganizujesz imprezę określą ją w kilku punktach. Większość definicji i opisów, które znajdziemy w literaturze przedmiotu określa imprezę, jako formę spotkania uczestników, jednorazowego lub mającego charakter cykliczny, wypełnionego treściami programowymi z zakresu sportu, rekreacji, turystyki, zabaw ruchowych, a także kulturalnej rozrywki.

czym jest impreza masowa

Imprezy, w zależności od przyjętych kryteriów, podzielić można na szereg różnych rodzajów.

Miejsce realizacji imprezy:
– plenerowe (miejsce realizacji to np.: boiska, parki, miejskie tereny zielone itp.)
– w pomieszczeniach zamkniętych (miejsce realizacji to np.: sale sportowe, świetlice, kluby.

Czas trwania Imprezy:
– jednodniowe (odbywające się w całości w ciągu jednego dnia)
– wielodniowe (trwające kilka dni).

Cykliczność Imprezy:
– jednorazowe
– okazjonalne (jednorazowe, czasem powtarzane przy podobnej okazji, ale bez
związku z poprzednimi imprezami)
– powtarzalne (silnie powiązane z tradycją imprezy oraz z programem rekreacji
w danym środowisku).

Kluczowe kryterium – skala działań organizacyjnych i liczba miejsc
– duże (masowe)
– małe (zwykłe).

Charakter uczestnictwa Imprezy:
– otwarte (dostępne dla wszystkich potencjalnych uczestników, bez względu na
wiek, płeć, sprawność ruchową itp., pod warunkiem uprzedniego wyrażenia
akcesu lub zakładające spontaniczny udział bez wcześniejszych zgłoszeń)
– zamknięte (organizowane dla określonej grupy osób np. uczniów, członków
klubu, mieszkańców miasta).

Zakres treści programowych Imprezy:
– jednodyscyplinowe (dominuje jedna forma rekreacji i/lub rozrywki, np. biegi
masowe, konkurs, koncert)
– wielodyscyplinowe (w programie przewidziano szereg różnych form, np.
festyny rekreacyjne)

Forma organizacyjna Imprezy: festyny, spartakiady, turnieje, ligi, konkursy, koncerty, wystawy

Cele Imprezy: popularyzatorskie, wychowawcze, kulinarne, poradnikowe, poznawcze, wypoczynkowe, rozrywkowe