Posted |

Jak przygotować imprezę?

Przygotowanie imprezy powinno obejmować w szczególności: określenie celu, terminu, miejsca i treści imprezy; opracowanie regulaminu imprezy; skonstruowanie szczegółowego programu minutowego. Przygotowanie scenariusza otwarcia, przebiegu i zamknięcia imprezy, zaprojektowanie preliminarza finansowego. Promocję imprezy (zaproszenia, komunikaty w środkach masowego przekazu, plakaty itp.)

Regulamin

Przygotowanie dekoracji miejsca imprezy, gromadzenie nagród i upominków dla uczestników (jeśli wynika to z potrzeb imprezy); uzyskanie pozwoleń wymaganych prawem (jeśli dotyczy).

Scenariusz imprezy
– szczegółowy rozkład następujących po sobie treści programowych imprezy w układzie minutowym i dostosowanych do nich czynności organizacyjno-technicznych przeprowadzanych przez imiennie wyznaczonych organizatorów. Scenariusz imprezy jest dokumentem wewnętrznym, służącym wyłącznie organizatorom.

Regulamin imprezy
– podstawowy dokument, którego opracowanie należy do obowiązków organizatorów imprez. Stanowi on zbiór reguł i postanowień sportowych oraz techniczno – organizacyjnych dotyczących przebiegu imprez rekreacyjnych (sportowych), ustalony i wydany przez zespół organizatorów określonej imprezy.

Przykładowy regulamin imprezy masowej poniżej:

1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
2. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
3. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
4. Wstęp na imprezę możliwy będzie od godz. 19.15 przez wejście główne od strony ul. „nazwa ulicy”.
5. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, na terenie którego odbywa się impreza, a także podporządkowywać się poleceniom oznakowanych członków służby informacyjnej i służby porządkowej organizatora.
6. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem wypadkach.
7. Zabronione jest, bez pisemnej zgody organizatora, utrwalanie przebiegu imprezy lub jej fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. Organizator nie przewiduje depozytu dla tych urządzeń, w związku z czym osoby posiadające urządzenia utrwalające przebieg imprezy nie zostaną wpuszczone na miejsce koncertu.
8. Służby porządkowe organizatora imprezy – pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo:
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 3 regulaminu.
9. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 3 regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 8 a-b regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.
10. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.
11. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji
12. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących wyjść z obiektu, punktu medycznego, toalet, punktu depozytowego itp. udziela służba informacyjna organizatora.

Informacja o sposobie udostępnianie w/w regulaminu uczestnikom imprezy:
w/w regulamin dostępny będzie na Stadionie Miejskim w Punkcie Informacyjnym, a także wywieszony przy wejściach na teren [nazwa obiektu: np. stadion] (W1, W2, )
w/w regulamin dostępny będzie także w internecie na stronie: [adres strony internetowej]